“ЕВРО СТАРТ 2000“ ООД е трудов посредник за осигуряване на персонал от България и от трети страни, желаещи да работят на територията на Европейския Съюз.

Процедурна последователност

  1. Регистрация на сезонна работа до 90 дни в Агенция по заетостта:

Регистрацията на сезонна заетост до 90 дни без прекъсване на всеки период от 12 месеца се извършва в 10-дневен срок от подаване на декларацията за сезонна работа и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на АЗ, като на вносителя се връща заверен екземпляр.

Процедурата е регистрационна, не е предвидено издаване на изрично разрешение на АЗ за достъп до пазара на труда на конкретните чужденци, посочени в Декларация № 5 и съответно не се изисква заплащане на такса съгласно ЗТМТМ.

За всяка подадена декларация Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:

  •      данните за работодателя, вписани в Регистър БУЛСТАТ, или за единния идентификационен код (ЕИК) на работодателя съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  •      регистрацията в Българската търговско-промишлена палата, когато има такава;
  •      актуалното състояние – в случаите на фирми без ЕИК.

Във връзка с регистрацията на сезонна работа до 90 дни Агенцията по заетостта служебно изисква информация от:

  •      Националната агенция за приходите за наличие на задължения на работодателя съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  •      Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за влезли в сила наказателни постановления за нарушения, посочени в чл. 11 ЗТМТМ.

Максимално допустимата продължителност на регистрираната в АЗ заетост е до 90 дни. В нормативната уредба не е предвидена възможност за промяна и/или удължаване на периода на регистрираната от АЗ сезонна заетост на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

При сезонна заетост до 90 дни не се допуска смяна на работодател, както и работа при друг работодател чрез сключване на втори трудов договор. При регистрацията на заетостта в АЗ изрично се посочва в Декларация № 5 конкретния работодател и мястото на работа.

В случай на предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

2. Кандидатстване за издаване на виза за целите на сезонна заетост пред органите на МВнР.

Работодателят има ангажимент да информира чужденците за регистрираната заетост, като им предостави заверената от АЗ декларация. Чужденците следва да подадат в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза за целите на сезонната работа, когато такава се изисква.

Условията и реда за издаване на визи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като компетентен орган е Министерство на външните работи.

3. Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/:

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ.

ИА „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.